Eerste voortgangsrapportage (KIA Foto) van Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020 laat gemengd beeld zien van vooruitgang van Nederlandse kennissamenleving. Er zijn meer startende ondernemers en ook meer snelle groeiers.  Onderzoek en delen van het onderwijs behoren nog tot wereldtop. Merendeel van doelstellingen wordt echter nog niet gehaald. Op sommige terrein verliest Nederland posities. Namens KIA-coalitie bepleiten Alexander Rinnooy Kan, Agnes Jongerius en Sijbolt Noorda betere samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, en effectievere inzet van bestaande middelen.

Kennis en Innovatie Foto 2011

De Kennis en Innovatie Foto 2011 laat aan de hand van een aantal indicatoren op overzichtelijke wijze zien of Nederland op koers ligt de voor 2020 gestelde doelen te behalen. Deze doelen zijn in 2010 vastgelegd in de Kennis en Innovatie Agenda 2011-2010.

Nederland heeft een goede basis

De foto toont een gemengd beeld van de Nederlandse kennissamenleving. Nederland heeft een aantal sterke punten. Het onderzoek en delen van het onderwijs in Nederland behoren nog tot de wereldtop. Ook zijn de private investeringen in het onderwijs hoog en stijgt de waardering voor ondernemerschap. Ook het aantal snel groeiende ondernemingen neemt toe.

Nederland verliest op onderdelen posities

Op andere de terreinen is Nederland  nog geen  wereldtop. In veel gevallen gaan de ontwikkelingen zelfs de verkeerde kant op. Zo schiet de professionalisering van leraren tekort, stijgt het aantal zeer zwakke middelbare scholen, krijgen veel excellente studenten nog steeds geen uitdagend programma, komt een leven lang leren niet echt van de grond, daalt het toch al lage aantal onderzoekers sterk en blijft onze innovatiekracht op alle fronten – van technologie tot marketing en organisatie, in de industrie en in de dienstensector – achter bij die van andere landen. De private onderzoeksinvesteringen blijven achter en de Nederlandse overheid is geen topinvesteerder in onderwijs en onderzoek.

Nederland investeert niet extra

De Kennis en Innovatie Agenda pleitte voor extra publieke investeringen van twee miljard euro per jaar, ten opzichte van het KIA-basispad, om op het niveau te komen van de best presterende kennis- en innovatielanden. Het kabinet Rutte-Verhagen mikt vooral op het creatief en slim omgaan met bestaande middelen. Per saldo wordt  bezuinigd ten opzichte van het KIA-basispad, hoewel dat mede afhankelijk is van loonontwikkeling. Een blik op de landen om ons heen leert dat er landen zijn die ondanks de crisis intensiveren zoals Duitsland) maar er ook landen zijn die fors bezuinigen (het Verenigd Koninkrijk)

Aansluiting bij top van evident belang voor Nederlandse economie

De ambitie om tot de top vijf van kennissamenlevingen te behoren blijft onverminderd van belang. Dit vraagt een inspanning van Nederlandse bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Rinnooy Kan: “We kunnen het ons niet veroorloven de aansluiting met de mondiale top te verliezen. We zullen de komende jaren meer moeten bereiken met de bestaande middelen. We zullen nog scherpere keuzes moeten maken”. Noorda: “Betere en meer samenwerking tussen bedrijven, scholen en onderzoeksinstellingen is nodig om doelstellingen te halen”. Jongerius: “We zullen aan de caotafel aan de werkgevers nog meer duidelijk maken dat scholing van het grootste belang is voor alle werknemers, vast én flex. In scholing zit toekomst, ook op de arbeidsmarkt”.

Kennis en Innovatie Agenda 2011-2010

De Kennis en Innovatie Agenda geeft aan wat nodig is om Nederland in een periode van tien jaar via onderwijs, kennis, innovatie en ondernemerschap wereldwijd weer in de top vijf van kenniseconomieën te krijgen, een doel dat de steun heeft van alle politieke partijen. Deze tienjarenagenda is ambitieus maar haalbaar en wordt breed gedragen. Zij kan bogen op de steun en eigen initiatieven van zowel de Nederlandse kennispartijen als de werkgevers- en werknemersorganisaties.

KIA-coalitie

De KIA-coalitie bestaat uit de volgende organisaties:
AcTI-NL, AIM, AOb, CNV, CNV Onderwijs, FNV, Fotin, HBO-raad, ICT Regieorgaan, Innovatieplatform Twente, ISO, Kennisnet, KNAW, LTO Nederland, MBO-raad, MHP, MKB Nederland, NGI, NWO, Paepon, Platform Bèta Techniek, PO-raad, SBL, SBO, Stichting Brainport, Stichting van het Onderwijs, STW, TNO, VNO-NCW, VO-raad en VSNU.

KIA Foto 2011