Op 15 maart 2011 sprak het bestuur van de Stichting van het Onderwijs met de minister en staatssecretaris van Onderwijs. Op de agenda: professionalisering en doorlopende leerlijnen.

Beide onderwerpen zijn voorbereid in twee werkgroepen. Aan deze werkgroepen namen naast de sociale partners in het onderwijs (van primair tot wetenschappelijk onderwijs) ook de AOC-raad en het LAKS deel. In het overleg zijn vijf zaken afgesproken.

  1. Een gezamenlijke inzet om de imago-achterstand van de beroepsgerichte leerroute aan te pakken door deze op diverse agenda’s te zetten.
  2. Een zomeroverleg met de bewindspersonen van OCW over doorlopende leerloopbanen. De Stichting van het Onderwijs brengt hiervoor een sterkte-zwakteanalyse van de hele keten in. Hierin wordt specifiek ingegaan op de rol- en verantwoordelijkheidsverdelingen bij knelpunten in doorlopende leerloopbanen.
  3. De partners binnen de Stichting (in ieder geval de VO-raad) leveren binnen enkele weken concrete voorstellen aan OCW voor het actieplan professioneler presteren van OCW.
  4. Er zullen nadere afspraken worden gemaakt over de punten waarop (de voortgang van) professionalisering gemonitord zal worden.
  5. Voor het volgende overleg wordt de rolverdeling bij onderwijscalamiteiten geagendeerd.

Het komende half jaar zal in het teken staan van de uitwerking van deze afspraken.

De gezamenlijke inbreng voor professionalisering en doorlopende leerlijnen kunt u hieronder downloaden.