Komende week is het debat over de Voorjaarsnota 2019. Opnieuw uit de Stichting van het Onderwijs nadrukkelijk haar zorgen over de structurele bezuinigingen in het onderwijs aan de Vaste Kamercommissies van OCW en Financiën. Uit de Voorjaarsnota blijkt dat de tot 183 miljoen euro oplopende doelmatigheidskorting voor het gehele onderwijs blijft gehandhaafd. De werkgevers- en werknemersorganisaties in de Stichting van het Onderwijs en ook andere betrokkenen hebben meerdere malen hun zorgen geuit over deze structurele bezuiniging. Die baart hen zorgen omdat het onderwijs voor cruciale uitdagingen staat.

Ook geen uitkering van de prijsbijstelling

In de begrotingssystematiek werkt het zo dat hogere leerling- en studentenaantallen dan geraamd als vanzelf leiden tot bezuinigingen op de begroting van OCW. Meerdere jaren op rij is gebleken dat deze ramingen tegenvallen, wat duidt op structureel te lage inschattingen. De Stichting vindt het daarnaast zeer zorgwekkend dat in de Voorjaarsnota een nieuwe structurele bezuinigingsmaatregel staat, namelijk het niet uitkeren van de prijsbijstelling. Per saldo betekent dit een bezuiniging voor scholen en onderwijsinstellingen van jaarlijks 145 miljoen euro. Uit de Voorjaarsnota blijkt nu dat de structurele bezuiniging van 183 miljoen euro op het onderwijs, met het niet uitkeren van de prijsbijstelling zelfs oploopt tot een bezuiniging van 328 miljoen euro op jaarbasis.In het belang van de leerlingen, studenten en het onderwijspersoneel vraagt de Stichting dringend aan de Kamercommissies de structurele bezuinigingen op het onderwijs terug te draaien en te verhinderen dat tegenvallende ramingen en budgettaire tegenvallers straks opnieuw op de onderwijssector worden verhaald.

Meer informatie
Brief ‘Schrappen van structurele bezuinigingen’