Op 18 december 2014 is de Regeldrukagenda ondertekend door de minister en staatssecretaris van OCW, de sectorraden en de vakbonden. De Regeldrukagenda biedt concrete acties om de regeldruk die onderwijsprofessionals in hun werk ervaren, aan te pakken.

De Regeldrukagenda vloeit voort uit het Nationaal Onderwijsakkoord uit 2013, waarin de Stichting van het Onderwijs en het kabinet afspraken dat de regeldruk in het onderwijs geïnventariseerd en aangepakt zou worden. De vakbonden, sectorraden, het ministerie, de inspectie, leraren en schoolleiders zijn daarom met elkaar in gesprek gegaan over de regeldruk in het onderwijs. De ervaren regeldruk is allereerst geïnventariseerd en samen is gekeken of en op welke manier deze verminderd kan worden. Hier zijn verschillende actiepunten uit gerold. Zo is enkele belemmerende wet- en regelgeving direct aangepakt en gaat de Inspectie beter communiceren over welke eisen zij stelt aan scholen, en welke niet. Misverstanden worden zo uit de wereld geholpen en scholen krijgen meer ruimte voor maatwerk en flexibilisering.

Daarnaast zit een deel van de oorzaken van ervaren regeldruk ook bij de scholen zelf: scholen administreren en toetsen vaak meer dan noodzakelijk is. Het is daarom van belang dat ze heldere afspraken en keuzes maken; wat doen we wel en wat doen we niet? De onderlinge dialoog, tussen leraren en schoolleiding, maar ook tussen leraren onderling staat hierbij centraal. Door het gesprek op school aan te gaan over regeldruk kan vaak al een deel van de knelpunten worden weggenomen.

De verschillende werkgroepen die betrokken zijn bij de totstandkoming van de Regeldrukagenda gaan nu aan de slag met de implementatie en monitoring ervan. Zodat de onderwijsprofessionals met minder regels hun werk beter kunnen doen.

Ga naar de Regeldrukagenda