Op 26 maart hebben (op)nieuw gekozen gemeenteraadsleden een brief van de Stichting van het Onderwijs ontvangen. De Stichting vraagt aandacht voor het realiseren van een goed pedagogisch aanbod met een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen tot 12 jaar in kindcentra. Daarin kunnen onderwijs, zorg, vroeg- en voorschoolse educatie (VVE), en kinderopvang nauw met elkaar samenwerken.

Meer leerwinst

De Stichting wil de komst van meer kindcentra stimuleren om alle kinderen een vliegende start te geven. ‘Door te zorgen voor een doorgaande ontwikkellijn worden de talenten van kinderen maximaal ontplooid en krijgen zij de extra zorg, ondersteuning of uitdaging die ze nodig hebben. Hoe eerder daarin geïnvesteerd wordt, hoe minder achterstanden en uitval en hoe meer leerwinst later. Op deze manier geven we kinderen de kansen die ze verdienen en zorgen we voor optimale ontwikkeling van talenten die we de komende jaren hard nodig hebben.’

Gezamenlijke visie op ontwikkeling en educatie

De brief gaat tevens in op de talrijke middelen waarmee gemeenten de onderlinge samenwerking kunnen stimuleren en faciliteren. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld partijen bijeenbrengen vanuit hun verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting. Intensieve samenwerking in een kindcentrum vereist allereerst een gezamenlijke visie op ontwikkeling en educatie. Een integraal huisvestingsplan is belangrijk zodat alle partijen zoveel mogelijk vanuit één locatie kunnen werken aan de ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar. Ook helpt het als de inzet van budgetten voor onder andere peuterspeelzaalwerk, onderwijsachterstandenbeleid, kinderopvang en VVE meer vanuit één visie gebeurt, en geldstromen tevens flexibeler zijn.

Daling maatschappelijke kosten

Maatregelen vragen om extra investeringen. Als kinderen profiteren van de voorzieningen zijn later de maatschappelijke kosten voor extra ondersteuning en zorg lager. Achterstanden worden eerder gesignaleerd en aangepakt. In veel omringende landen en in enkele Nederlandse gemeenten zijn daarvan de eerste mooie resultaten te zien.

Brief ‘ Realisatie Samenwerking Onderwijs Opvang En Zorg In Kindcentra’ (Stichting van het Onderwijs, 26 maart 2018)