De toekomst van ons onderwijs

In januari 2020 vormde het sectoroverstijgende discussiestuk ‘Toekomst van ons onderwijs’ het startpunt van een brede dialoog over de toekomst van het onderwijs. Deze dialoog vond vervolgens plaats binnen en tussen onderwijssectoren, met onze partners buiten het onderwijs en met de samenleving. Met grote bereidheid namen leerlingen, studenten, ouders, onderwijsprofessionals, beleidsmakers, bestuurders en anderen de moeite om met ons in gesprek te gaan. Onbevangen is met elkaar gesproken over koers en ankerpunten. De dialoog heeft ons geleerd dat er onder de deelnemers brede consensus is over de in het discussiestuk geschetste probleemanalyse en koers. Het discussiestuk en de gevoerde dialoog hebben de aandacht van de politiek getrokken en zijn in diverse verkiezingsprogramma’s opgenomen.

Discussiestuk

Het discussiestuk ‘Toekomst van ons onderwijs’ is een pleidooi voor groot onderhoud aan het Nederlandse onderwijssysteem en diende als startpunt van een dialoog over de toekomst van ons onderwijs. Het discussiestuk is hier te downloaden.

Opbrengsten

We realiseren ons dat de gevoerde dialoog slechts het begin van het gesprek is en dat de toekomst van ons onderwijs een continue gesprek behoeft met alle belanghebbenden. Dit gaat alle Nederlanders aan, nu en in de toekomst. We realiseren ons ook dat de gevoerde dialoog is gevoerd tegen de achtergrond van de huidige grote problemen en uitdagingen waarmee jonge kinderen, leerlingen, ouders, studenten, leraren en schoolleiders zich op dagelijkse basis geconfronteerd zien. Denk aan het lerarentekort en de hoge werkdruk in het onderwijs. Dit zijn vraagstukken die op de korte termijn onze volle aandacht vragen. Het laat echter onverlet dat een gedegen en breed gedragen visie op de toekomst van ons onderwijs onontbeerlijk is. Juist nu worden hardnekkige problemen, zoals de toenemende kansenongelijkheid, versterkt.

De gewenste aanpassingen vragen in de eerste plaats actie van onszelf: het is nodig dat de sectoren en organisaties daarbinnen samenwerken en lastige keuzes maken. Tegelijkertijd vraagt de voorgestelde koersaanpassing zeker ook iets van de politiek. Commitment, bekostiging en beleid voor de lange termijn zijn noodzakelijk. Want richting bepalen voor het onderwijs van de toekomst doe je voor volgende generaties en niet voor één volgend kabinet. Het volledige stuk met opbrengsten is hier te downloaden.