In aanloop naar de komst van de Voorjaarsnota 2019 van het kabinet eind mei roept de Stichting van het Onderwijs de ministers Van Engelshoven en Slob in een brief met klem op nieuwe bezuinigingen te voorkomen. Ook vraagt de Stichting om onderzoek naar de mogelijkheden om de ingevoerde ‘doelmatigheidskorting’ te schrappen. Deze heeft een averechtse werking op de kwaliteit van het onderwijs. In haar brief staat onder andere:

Over de bezuinigingen

‘Eerder heeft het kabinet bij monde van minister Hoekstra aangegeven nieuwe ‘doelmatigheidskortingen’ niet uit te kunnen sluiten en ook de huidige korting te willen handhaven. In het licht van de huidige situatie in het onderwijs is heroverweging van dit standpunt noodzakelijk. Aanvullend hierop baart het ons zorgen dat het in de begrotingssystematiek nu zo werkt dat hogere leerling- en studentenaantallen dan geraamd als vanzelf leiden tot bezuinigingen op de begroting van OCW.’

Over de uitdagingen en de kwaliteit

‘Het onderwijs staat voor een aantal cruciale uitdagingen. Zo stelt de toenemende vraag naar flexibel onderwijs andere eisen aan (het ontwerp van) het onderwijs. Ook zijn er zorgen of in de nabije toekomst voldoende leraren beschikbaar zijn om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen, zoals u beiden zelf ook vaststelt in uw brief van 16 januari jl. aan de Tweede Kamer. De druk op de medewerkers in het onderwijs, van primair tot hoger onderwijs, is hoog en dit kan leiden tot zorgen over de kwaliteit.’

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zijn investeringen nodig, aldus de Stichting. Zij zijn goed voor de onderwijssector en essentieel voor de (concurrentie)positie van Nederland als kenniseconomie. Behalve pleiten voor het schrappen van de doelmatigheidskorting, vraagt de Stichting ook te verhinderen dat tegenvallende ramingen straks opnieuw op de onderwijssector worden verhaald.

Meer informatie

De brief is in afschrift verstuurd naar de bewindslieden Financiën, SZW en EZK en de Vaste Kamercommissies OCW, Financiën, SZW en EZK.

Brief ‘Voorkomen nieuwe bezuinigingen op onderwijs’